İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Firmamız OSGB yetkisi almamıştır ve ortak sağlık ve güvenlik birimi yoktur.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile  çalışanı bulunan işyerlerine iş güvenliği uzmanı bulundurma yada konu ile ilgili hizmet satın alma zorunluluğu getirilmiştir.
Firmamızın tarafınıza sağlayacağı İSG Uzmanı tarafından firmanızda yapılacak çalışmalar şunlardır;
 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
 • Eğitim Planı hazırlamak
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
 • Risk Değerlendirmesi yapmak
 • Acil Durum Planı hazırlamak
 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
 • İç Yönetmelik hazırlamak
 • İş İzni Prosedürü hazırlamak
 • Çalışma talimatları hazırlamak
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
 • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
 • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek

PERİYODİK KONTROL / MUAYENE HİZMETLERİ

GİRİŞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütmesinde olan 25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin amacı işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik çerçevesinde uyulması gereken asgari şartları belirlemektedir. Yönetmeliğe göre İş ekipmanlarının periyodik muayeneleri, Ulusal ve Uluslararası standartlarda belirtilen kriterlerde ve aralıklarda, üretici verileri ve fen ve teknik gereklilikler dikkate alınarak yapılmalıdır.
İŞ EKİPMANLARI NEDİR? PERİYODİK KONTROLLERİ NEDEN YAPILIR? PERİYODİK KONTROL YASAL ZORUNLULUK MUDUR?

Genel olarak, iş ekipmanı; bir işin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ya da tesisattır. İş ekipmanları; 25 Nisan 2013 tarihinde yayınlanan İş Ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği, hizmet talep eden kuruluşun yaptırmış olduğu risk değerlendirmesindeki muayene periyotlarına göre, yönetmelikte belirlenmiş azami süreleri de aşmayacak şekilde muayene edilmelidir.
KONTROLLERİNİZİ KİMLER YAPABİLİR?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre basınçlı kapları, kaldırma iletme ekipmanlarını, yangın ve havalandırma tesisatlarını makine mühendisleri ve makine teknikerleri, elektrik tesisat kontrollerini, paratoner ve topraklama testlerini Elektrik ya da Elektrik – Elektronik mühendis ve teknikerleri periyodik muayeneyi yapmaya yetkili kişilerdir.
KALDIRMA VE İLETME MAKİNALARI PERİYODİK KONTROL
İşletmelerinizde sürekli yükleme altında kullanılan kaldırma ve iletme makine ve ekipmanlarınızın belirli periyotlarda kontrol edilmesi bir çok kötü sonuçları engelleyecektir. Gerek İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gerekse iş kanununa bağlı diğer yönetmeliklerin öngördüğü çalışan sağlığını korumaya dönük en önemli parametrelerden olan kaldırma ekipmanları, kullanım yoğunluklarına bağlı olarak asgari düzeyde yılda bir kez periyodik kontrole tabii tutulması zorunludur.
Tarafımızca gerçekleştirilen periyodik kontroller sonucu tarafınıza sunulan raporların geçerlilik süreleri Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bir yıl geçerliği bulunmaktadır.
-Forklift, Lift, Transpalet Periyodik Kontrolü
-Vinç, Caraskal Periyodik Kontrolü
-Kule Vinç Periyodik Kontrolü
-Mobil Vinç Periyodik Kontrolü
-Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü
-Yürüyen Merdiven / Yürüyen Bant Periyodik Kontrolü
-Yapı İskeleleri Periyodik Kontrolü
-İş Makinaları Periyodik Kontrolü
-Seyyar İş Platformu, Yükseltilebilen Platform Periyodik Kontrolü
-Takım Tezgahları Periyodik Kontrolü
-Zincir Sapan, Bez Sapan, Çelik Halat Periyodik Kontrolü
-Asma İskele, Yapı İskelesi, Kalıp İskelesi Periyodik Kontrolü
BASINÇLI KAP VE EKİPMANLARIN PERİYODİK KONTROLLERİ
Firmamız; Basınçlı kap ve ekipmanların periyodik kontrollerinde işletmenizin talepleri ve çalışma süreçlerinizi göz önünde bulundurularak sizlere en pratik ve doğru test ve kontrol metotlarıyla hizmet sunmaktadır.
Basınçlı kap, tesisat ve ekipmanlarının testlerinde genel itibariyle ilgili imalat ve kullanım standartları eşliğinde Hidrostatik Test (Basınç Testi) metotları uygulanmakla beraber zorunlu hallerde (işletme ve tesislerin uydun olmadığı durumlar ve/veya basınçlı kap ve ekipmanlarının durdurulamadığı hallerde) hidrostatik testin yapılamaması sonucu tahribatsız muayene yöntemleri ile periyodik kontroller yapılabilmektedir.
Basınçlı Kap, Ekipman ve Tesisatlarının periyodik kontrol aralığı ve kriterleri; varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır, imalatçı tarafından bu özellikler belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, iş güvenliği profesyonellerince yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır.
Tarafımızca gerçekleştirilen periyodik kontroller sonucu sunulan raporların geçerlilik süreleri Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bir yıl geçerliği bulunmaktadır.
Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü
Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
Kızgın Su Kazanı Periyodik Kontrolü
Kompresör Hava Tankı Periyodik Kontrolü
Hidrofor Periyodik Kontrolü
Hava Tankı Periyodik Kontrolü
Genleşme Tankı Periyodik Kontrolü
Otoklav Periyodik Kontrolü
Sanayi Gazlarının Tank Kontrolü
Lpg Tankı Periyodik Kontrolü
ELEKTRİK TESİSATLARI TEST VE PERİYODİK KONTROLLERİ

Elektrikli makine, ekipman ve tesisatlar işyerlerinde en önemli tehlike kaynakları olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Üretimlerin vazgeçilmez enerji kaynağı olan elektrik ve ilgili tüm makine ve ekipmanların periyodik olarak test ve kontrole tabii tutulması hem çalışan sağlığını hemde üretimde devamlılığı sağlayacaktır.
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde-2’de Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili hükümler gereğince, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğindeki şartların; yeni kurulacak tesislerde uygulanması gerektiği ve kurulu mevcut tesislerde ise, açık ve belli olarak ölüm yaralanma ve yangına neden olabilecek durumlarda uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır.
Ayrıca; İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-1 Madde-5’te yer alan Elektrik Tesisatı ile ilgili hükümler gereğince;
“Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır ve bakımı, onarımı, kontrolü ve işletilmesi sağlanır. Bu kapsamda yapılacak testlerde TS HD 60364-4-43 standardı göz önünde bulundurulur ve gerekli kayıtlar tutulur.” Yukarıdaki Yönetmelik mevzuatlarına göre işverenlerin elektrik test ve kontrollerini belirli periyotlarda (1 yıl) kontrol ettirmeleri ve kontrol raporlarının muhafaza edilmesi önem arz etmektedir.
İşletme ve üretimin kaynağı olan elektrik tesisatlarının güvenli halde kullanımı ancak bu tesisatların asgari olarak yılda bir kez uygunluk kontrolleri yapılmalıdır.
FSR ÇEVRE LABORATUVAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ; İşletmenizde elektriğin güvenli kullanımını sağlayan topraklama tesisatları, enerji hatlarının, kaçak akım röleleri, dağıtımı sağlayan elektrik pano ve bağlantıların uygunluk test ve gözetimleri ve yerden giden hatlara dair katodik koruma ölçümlerini yapmaktadır.
Bu kapsamda elektrikle çalışan tüm makine, ekipman ve tesisatlarının test ve kontrollerini hassas ve kalibre edilmiş Elektrik ölçüm ve Test araçları ile sağlamaktadır.
-Elektrik Tesisatı Uygunluk Raporu
-Topraklama Tesisat Uygunluk Raporu
-Elektrik Tesisat Kontrol ve Ölçümü
-Elektrik Panolarının Kontrol ve Ölçümü
-Paratoner Tesisat Kontrol ve Ölçümü
-Makinaların Kontrol ve Ölçümü
-Jenaratör Kontrol ve Ölçümü
-Elektrik Trafosu Yağ Testi
-Aydınlatma Ölçümü
-Termal Kamera Ölçümü
-Katodik Koruma Kontrol ve Ölçümü
-Harmonik Ölçüm
-Termal Kamera ile pano kontrolü
-Trafo odası kontrolleri
-Röle testi
İŞ MAKİNELERİNİN PERİYODİK KONTROLLERİ
Herhangi bir yükleme amacı taşımadan iş amaçlı kullanılan özellikle üst yapı ve alt yapı imalatında kullanılan makine ve ekipmanların genel adına İş Makineleri denmektedir.
Periyodik kontrole tabii olan ekipmanlar arasında anılan iş makineleri yaptıkları işin tehlikesi açısından değerlendirildiğinde ihmal edilmeyecek düzeyde öneme sahiptirler.
İş Makineleri, “Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)” ile “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında değerlendirilmekte ve yine iş güvenliği kapsamında periyodik kontrollerinin yapılması zorunlu olan makineler olarak ele alınmaktadır.
Çekici, Çekici Dozer Periyodik Kontrolleri
Kazıcı, Kazıcı Yükleyici Periyodik Kontrolleri
Skreyper, Greyder Periyodik Kontrolleri
Silindir, Beton Pompası Periyodik Kontrolleri
Fore Kazık, Ekskavatör Periyodik Kontrolleri
Kırıcı, Delici Periyodik Kontrolleri
Finisher, Sondaj Periyodik Kontrolleri
Araç Üstü Kompresör Periyodik Kontrolleri
YANGIN VE HAVALANDIRMA TESİSATI PERİYODİK KONTROLLERİ
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile ilgili Hususlar kısmında iş ekipmanının muayene kriterleri, metotları, periyotları ve muayeneyi yapacak kişilerin yetkileri tariflenmektedir.
Bağımsız ve tarafsız muayene personelimiz işletmelere üçüncü bir göz olarak bakmakta ve deneyimleri ile ekipmanınızın durumunu ilgili standartlara göre raporlandırmaktadır.
İlgili yönetmelikte periyodik kontrollere ilişkin kriter ve periyotlar aşağıdaki gibi belirtilmiştir. Periyodik kontrol periyodunun belirlenmesine ilişkin olarak risk analizleri önem arz etmektedir.
Periyodik kontrol periyodunu İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinden ve Ülkemizde diğer bir mevzuat ise Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliktir. ilgili Yönetmeliğin 100. maddesi periyodik kontrol ile ilgili hususları tanımlamış ve tesisatların bina sorumlusu tarafından kontrole tabii tutulması gerektiğini belirtmiştir.
Binaların Yangın Korunması Hakkında Yönetmelikten;
Yangın tesisatı Uygunluk Kontrolü
Hortumlar Ve Motopomplar Kontrolü
Yangın Sistemi Kontrolü
Yangın Algılama Sistemi Kontrolü
Havalandırma Tesisatı Uygunluk Kontrolü
Klima Tesisatı Kontrolü
Boru Tesisatları Kontrolü

İÇ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

Gürültü Ölçümü
Gürültü, aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin bütünü olup, işyerlerinde karşılaştığımız mesleki tehlikelerdendir. Dünyada ve ülkemizde, meslek hastalıkları arasında en yaygın olanı, gürültü nedenli işitme kayıplarıdır. Bunun yanı sıra önemli bir stres ajanı olarak çeşitli hastalıklara da yol açmaktadır.
 • Gürültünün kişilerde huzursuzluk, uykusuzluk, sinirlilik konsantrasyon bozukluğu gibi etkileri vardır
 • Çalışma etkinliğini azaltır, düşünmeyi engelleyebilir. Bellekle ilgili çalışmalar, sözcük öğrenme amacıyla yapılan çalışmalar gürültüden etkilenmektedir.
 • Karakter değişikliklerine neden olabilir. Eğilimi olanlarda sorunların ve bunaltıların ağırlaşmasına yol açar. Çabuk sinirlenme ve kızgınlığa yol açar.
 • Aralıklı ve ani gürültü kişide ani adrenalin deşarjı yaratarak kalp atış oranını, solunum sayısını, kan basıncını arttırmakta, dikkat azalması, uyku düzeninde bozulmalara neden olabilmektedir. Ani gürültüde kalp hızı artmakta, gözbebeklerinde dilatasyon olmaktadır.
Yapılan araştırmalara göre gürültülü yerlerde çalışan işçilerde verimlilik yüzde 30, fikir işçilerinde ise yüzde 60 oranında azalmaktadır.
 
Aydınlatma Ölçümü
İşyerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlanmasında, görsel işlerin kolaylıkla yapılmasında ve uygun bir görüş alanı oluşturulmasında en önemli faktörlerden biri aydınlatmadır. Güvenli çalışma ortamının sağlanması en önemli önceliklerden biridir ve iş güvenliği koşullarının iyileştirilmesi işyerindeki tehlikelerin görünür kılınması ile sağlanacaktır. Aydınlatmanın görsel etkisinin yanında çalışanın kendini iyi hissetmesi, moralinin yüksek olması ve yorgunluk hissetmemesi gibi biyolojik ve psikolojik etkileri de bulunmaktadır. İşyerlerinde aydınlatma iş verimini de çok büyük ölçüde etkilemektedir. Aydınlatma öncelikle, yapılan iş ve işlemlerde tüm detayın görülebilmesi için gereklidir. İş sağlığı ve güvenliği açısından ise aydınlatmanın işin uygulanan kalite standartlarının gerektirdiği şekilde yapılmasını ve hata oranlarının azaltılmasını sağlamasının yanında iş kazalarının önlenmesinde de büyük bir etkisi bulunmaktadır.
Aydınlatma şiddeti ve işyerindeki dağılımının çalışanın görsel bir işi ne kadar hızlı, güvenli ve rahat algılayıp gerçekleştirdiğinde büyük bir etkisi vardır. Aydınlatma şiddeti arttıkça yapılan işin ince detaylarının fark edilmesi o kadar kolay olmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalar, yüksek aydınlatma şiddetinin konsantrasyon ve motivasyonunun artmasına ve bunun çalışanın performansının %50 oranında artmasına sebep olduğunu göstermektedir. Çalışanın hata yapma oranı azaldığı için, yüksek aydınlatma şiddeti olan işyerlerinde iş kazaları da azalmaktadır. İş kazalarının büyük bir oranı aydınlatma şiddetinin 200 lüks den az olduğu işyerlerinde gerçekleşmektedir.
Titreşim Ölçümü
İnsan titreşimi, titreşen yüzeyler ile direk temasın bir sonucu olarak kişi tarafından hissedilen titreşim olarak tanımlanır. Bu yüzeyler; bir binanın zemini, bir aracın koltuğu veya güçle çalıştırılan bir aletin tutamak kısmı olabilir. Titreşimin direk insan vücudu üzerine etkileri oldukça ciddi olabilir. Bazı durumlarda, belli titreşim frekans ve seviyelerine maruziyet, iç organlar üzerinde kalıcı hasarlar verebilir. Titreşim, konforsuzluk hissine, iş veriminde düşüşe veya fiziksel hasara neden olabilir. Kişilerin maruz kaldığı titreşimin güvenli seviyelerini belirlemek ve değerlendirmek için titreşim ölçüm ve analizleri gereklidir.
El- Kol Titreşimi
Enerji ile çalışan aletlerden yayılan, parmaklardan veya elin avuçlarından vücuda giren mekanik enerjiye el-kol titreşimi denir. Operatörü el-kol titreşimine maruz bırakan ve enerji ile çalışan aletler bir çok endüstri alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. El-kol titreşim maruziyeti üretim, taşçılık, maden, inşaat, tarım ve ormancılık alanlarında elle kullanılan, enerji ile çalışan aletlerden kaynaklanabilir. Titreşimin zararlı etkilerinden kaynaklanan semptromlar şu durumları içerir;
– damarsal hastalıklar
– kemik ve eklem hastalıkları
– kas hastalıkları
– diğer hastalıklar (tüm vücut, merkezi sinir sistemi)
Tüm Vücut Titreşimi
Vücuda birçok yolla giren ve vücuda girdiği yere yakın olmayan organları da etkileme potansiyeli olan titreşim çeşidine verilen isimdir. En önemli giriş yolları şunlardır
 • Ayaklar
 • Kalça
 • Sırt
 • Başın arka tarafı
Bir işyeri bileşkesi içinde bu tür titreşimden etkilenmiş kişi ya oturuyor ya da ayaktadır. Çalışan ayakta ise, enerji ayaklar yoluyla vücuda girecektir. Kişi oturur durumda iken, bazı durumlarda enerji, koltuk arkalığı veya sırt arkalığından vücuda girerken, esas olarak kalça ve ayaklar yoluyla vücuda geçer. Bazen gemi, uçak gibi taşıma araçlarında uzanmış halde bulunan kişiler de bu titreşimden etkilenebilirler. Bu durumda titreşimin vücuda sırttan girdiğinin kabul edilmesi normaldir.
Yıllar boyunca titreşim maruziyetinin insan vücuduna etkileri konusunda çalışılmıştır. Hayvan ve insanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, yüksek seviyelerde titreşim maruziyetinin hayati organlara zarar vererek sağlık üzerinde ciddi etkilerinin olduğu gözlenmiştir. Bu çeşit bir zarar verebilecek titreşim seviyesi büyük ölçüde rahatsızlık hissine neden olur ve insanlar, uzun aralıklarda bu seviyede titreşime maruz kalamazlar. Tüm vücut titreşimine işyeri maruziyeti, hafif rahatsızlık hissine neden olan, ancak hemen göze çarpmayan, daha çok uzun dönemli sağlık etkileri olan titreşim büyüklüklerini ve maruziyet sürelerini içerir. Tüm vücut titreşiminin aşağıdaki durumlarda insan üzerinde etkisi vardır:
 • Algı
 • Rahatsızlık
 • Görüş ile etkileşim
 • Fine motor task ile etkileşim
 • Omurga incinmeleri
 • Sindirim sistemi hasarları
 • Üreme sistemi hasarları
Bu etkilerin bazıları -örneğin algı- bir sağlık sorunu olarak tanımlanamaz. Diğerleri için durum tartışmalıdır. Örneğin sindirim sistemi üzerine etkileri tam olarak kanıtlanamamıştır. Kısa süreli ve büyüklüğü yüksek olmayan tüm vücut titreşimi maruziyeti, sıkıntı vererek iş etkinliğinde düşüşe ve konsantrasyon kaybına neden olabilir. Tüm vücut titreşimine mesleki maruziyet, bazı endüstriyel proseslerde olabileceği gibi genel olarak ulaşım sektöründe de rastlanan bir durumdur. Kara, hava ve deniz ulaşımı rahatsızlık veren, hareketleri kısıtlayan veya yaralanmaya sebep olabilen titreşimler üretebilir. Tüm vücut titreşimine maruz kalınabilecek aktiviteler şunlar olabilir: Traktör kullanımı, askeri araçlar ve benzerleri (örneğin, tank), buldozerler, greyderler, kazıcılar, kamyonlar, silindirler, orman makineleri, maden ve taş ocağı ekipmanları, forkliftler gibi arazi araçları, bazı otobüs veya tramvay kullanımı, helikopter veya kanatlı hava taşıma aracı kullanımı, beton yapım makinesi kullanımı, bazı demiryolu taşıma aracı kullanımı, motosiklet kullanımı, araba veya panelvan kullanımı, bazı spor aktiviteleri, bazı endüstriyel ekipmanlar. Büyük titreşime ve şoklara maruziyet en fazla buldozer, endüstriyel kamyon ve traktör gibi arazi araçlarının kullanımı nedeniyle meydana gelir.
Termal Konfor Ölçümü
Termal konfor deyimi, çalışma ortamında, çalışanların büyük çoğunluğunun ısı, nem, hava akımı gibi iklim şartları açısından, gerek bedensel ve gerekse zihinsel faaliyetlerini sürdürürken, belli bir rahatlık içinde bulunmasını ifade eder. Eğer çalışma ortamında termal konfor şartları yok ise, önce sıkıntı hissedilir daha sonra rahatsızlık duyulmaya başlanır. Hava sıcaklığı, nem, hava akım hızı, termal radyasyon, çalışma ortamında termal konforu etkileyen sebeplerdir. Bu faktörlerin insanın bünyesine uygun halde olmaması, insanın çalışma kapasitesini, iş verimini düşürür.
Termal konfor söz konusu olduğunda, genel manada her ne kadar sadece sıcaklık akla gelse de durum bundan çok farklıdır. Termal konfor bileşenleri olan sıcaklık, bağıl nem, hava akış hızı ve radyan sıcaklık niceliklerinin aynı andaki etkisi, hissedilen sıcaklık yani efektif sıcaklık tanımını ortaya çıkarmıştır.
Bazen, termometre sıcaklığı 30 C° olan bir ortam, termometre sıcaklığı 25 C° olan bir ortamdan daha fazla konfor hissi yaratabilir. Bu tamamen hava akış hızı, bağıl nem ve radyan sıcaklığın etkisinden olmaktadır. Buna benzer bir örnek de bölgelerimizden verebiliriz. Mesela Doğu Anadolu Bölgesi, termometre sıcaklığı olarak kış mevsiminde oldukça düşük sıcaklıklara sahip olmaktadır. Trakya Bölgesi’nde ise termometre sıcaklığı eksi değerlere çok sık düşmez. Ama bu bilinen değerlere rağmen Doğu Anadolu Bölgesi’nden Trakya’ya gelen biri hissettiği soğuğa şaşırabilmektedir. Bunun en büyük etkeni rüzgar ve nemdir. Nemin ve rüzgar hızının yüksek oluşu söz konusu durumu oluşturmaktadır.
Toz Ölçümü
Mineral tozlarının, insanların solunum, sistemi üzerindeki zararlı etkileri toz parçacıklarının yalnız fiziksel şekline bağlıdır diye düşünülebilir. Değişik durumlarda tane şekli sadece çok az önem taşır. Tozlarda partikül boyutu. kadar mineralojik yapı ve kimyasal bileşim de önemlidir. Günümüzde çoğu araştırmacı, hastalıkların mineral toz parçacıkları ile etkileşimi sonucu ortaya, çıktığını vurgulamıştır. Bu durumda hastalığa sebep olan ajan, yani mineral toz parçacıkları biyolojik sistemden geçerek etkileşir. Hastalık oluşturabilecek mineral toz partiküllerin yüzey, kimyasal ve elektrik, özellikleri mekanik özellikleri kadar önem taşır.
Solunum Sistemine Zarar Veren Tozlar: Silika, kömür ve demir gibi bazı cevher tozları.
Zehirleyici Tozlar: Berilyum, cıva, kurşun, arsenik.
Radyoaktif Tozlar: Uranyum, radyum, toryum.
Patlayıcı Tozlar: Kömür ve kükürt ile magnezyum, alüminyum, çinko, demir gibi bazı cevher tozları.
Tozun neden olduğu akciğer hastalıkları uzun senelerden beri bilinmesine karşın, konuya önem verilmesine ve önlemlerin alınmasına ancak 20. yüzyılda başlanmıştır. Son senelerde konunun önemi daha iyi anlaşılmış ve madencilikte, tünel açmada ve açık ocaklarda toz kontrol ve toz bastırma yöntemleri uygulanmaya başlanmıştır.
Toz insan sağlığına verdiği zararlardan başka genel olarak da bir rahatsızlığa da neden olur. Rahatsızlık toz bulutlarının oluşması ve görüş mesafesinin azalması sonucu artar ve morali bozar. Mekanik aletlere ve hassas elektronik sistemlere zarar verir. Direk olarak kaza sıklığını artırır, çalışmalarda değişik nedenlerle zaman kayıplarına neden olur, fazladan tamir ve bakım masrafı çıkararak işletme maliyetlerini artırır.
Kimyasal Ölçümler
İşyerinde çalışma ortamında kimyasal etkenler bakımından değerlendirmede ilk adım; uygulanılan işlem ve kuşkulanılan tehlikeli etkenlerin saptanmasıdır. Daha sonra bunların özellikleri tanımlanarak maruziyetin niteliği belirlenir.
Tehlikeli etkenlerin düzeyleri; bir çok kimyasal madde ve partikül için hava numunesi alınması ve analizleri gibi farklı bir çok teknikler / yöntemler kullanılarak nitelik ve/veya nicelik olarak belirlenir. Kimyasal ortam ölçümlerinde ortamdan alınan numune örneği laboratuvarda enstrümental veya gravimetrik analizler doğrultusunda çalışılır.
 • Havadaki Benzen Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
 • Havadaki Toluen Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
 • Havadaki Ksilen Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
 • Havadaki Uçucu Organik Bileşik Konsantrayonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
 • Havadaki Ağır Metal Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
 • Havadaki Arsenik Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
 • Havadaki Kurşun Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
 • Havadaki Karbonmonoksit Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
 • Havadaki Oksijen Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
 • Havadaki Sülfürik Asit Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
 • Havadaki Uçucu Olan Asitlerin Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
 • Toz İçerisindeki Serbest Silis Analizi (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
 • Havadaki Uçucu Olmayan Asitlerin Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
 • Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu (İşyeri Ortamı)
 • Havadaki Alkali Tozları Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
 • Asbest Ölçüm ve Numune Alma İşlemleri (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
 • Renk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar Konsantrasyonu
hissedilebilir yüzey kır düğünleri ingilizce kursları izmir malatya araç kiralama elazığ oto kiralama baca filtresi