Çevre Danışmanlığı

10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği  Ek-I Çevreye Kirletici Etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler ve Ek-II Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu kapsamda yer alan işletmelerin Çevre İzin/İzin ve Lisans/Lisans belgesi alması zorunludur. Yine Yönetmeliğin Ek-I listesinde yer alan işletmelerin çevre yönetim birimi kurması yada bu hizmeti alması, Ek-II listesinde yer alan işletmelerin ise bünyesinde çevre görevlisi bulundurması yada hizmet alması zorunludur.
Çevre Danışmanlık Firmaları neler yapar?
 • Mevcut durum tespiti,
 • Yasal ve fiziksel eksikliklerin belirlenmesi,
 • Eksiklerin giderilmesi için eylem planlarının hazırlanması,
 • Uygulamanın koordinasyonu ve takibi,
 • Yasal değişikliklerin takibi ve kurumun bilgilendirilmesi beyan, bildirim ve raporlama çalışmalarının yapılması,
 • Aylık, yıllık raporların hazırlanması, eğitim çalışmalarının düzenlenmesi,
 • Bakanlık uzmanlarının tesis ziyaretlerine eşlik edilmesi,
 • Tesisin çevresel konularda izin, lisans, ve belgelerini ile ilgili çalışmaları yürütülmesi.
Ayrıca 21.11.2008 tarih ve 27061 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre Denetimi Yönetmeliği   5. maddesinde “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalan serbest ve münhasır ekonomik bölgeler dâhil egemenlik ve yargılama sahaları içerisindeki tüm kara ve deniz alanlarında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamındaki her türlü kirlilik kaynağı ve ihlaller denetime tabidir”  hükmü yer almaktadır. Çevre İzin ve/veya Lisansına tabi olsun olmasın tüm işletmelerin ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirileceği belirtilmektedir.

ATIK YÖNETİMİ VE BEYANLAR

2872 Sayılı Çevre Kanununa  bağlı yönetmelikler ve tebliğler kapsamında yapılması gereken beyanlar;
1.Ambalaj Beyanları
24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan beyanlardır. Ambalaj Üreticileri, Ambalaj Piyasaya Sürenler (Ürününü ambalaj ile satan üreticiler), Ambalaj Tedarikçileri, Ambalaj Toplama Ayırma Tesisleri ve Ambalaj Gerikazanımı/Geridönüşümü yapan işletmelerin beyan yapma yükümlülükleri mevcuttur.
2. Atık Yağ Beyanları
Atıkyağ üreticileri
30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Atıkyağların Kontrolü Yönetmeliğinde Atık yağ üreticisi: Faaliyetleri esnasında Ek-1’de belirtilen atık yağların oluşmasına neden olan, kaynağın bilinmemesi durumunda ise bu atıkları mülkiyetinde bulunduran gerçek  ve tüzel kişileri belirtmektedir.
Bu kapsamda atıkyağ üreticisinin yönetmeliğe uygun analiz, bertaraf ve beyan yükümlülükleri mevcuttur.
Ek-1 olarak bahsedilen Atıkyağ kategorileri aşağıdaki gibidir.
 • I.KATEGORİ ATIK YAĞ: Bu kategoride yer alan atık yağlardaki PCB, toplam halojen ve ağır metal gibi kirleticiler aşağıdaki tabloda verilen sınır değerlerin altındadır. Bu kategorideki atık yağların öncelikle rejenerasyon ve rafinasyon yolu ile geri kazanımlarının sağlanması gerekmektedir. Bu kategorideki yağlar 21 nci maddede belirtilen koşullar nedeniyle enerji geri kazanımı amacıyla kullanılabilir.
 • II.KATEGORİ ATIK YAĞ: Bu kategorideki atık yağlar Bakanlıktan (Değişik ibare:R.G-30/3/2010-27537)çevre lisansıalmış tesislerde enerji geri kazanımı amacıyla kullanıma uygun atık yağlardır. Ancak klorür, toplam halojen ve PCB parametreleri aşılmayan endüstriyel atık yağların rejenerasyon ve rafinasyon yoluyla geri kazanımı mümkündür.
 • III.KATEGORİ ATIK YAĞ: Bu kategoride yer alan atık yağlardaki ağır metaller aşağıdaki tabloda verilen sınır değerlerin üzerindedir. Klorür ile toplam halojenler 2000 ppm’in, PCB ise 50 ppm’in üzerindedir. Rejenerasyon ve rafinasyona uygun olmayan, yakıt olarak kullanılması insan ve çevre sağlığı açısından risk yaratan ve çevre lisansı tehlikeli atık yakma tesislerinde yakılarak zararsız hale getirilmesi gereken atık yağlardır.
3.Tehlikeli Atık Beyanları
Tehlikeli Atık Üreticileri 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği  Ek-4’ünde belirtilen atık listesindeki tehlikeli atıklardan bir veya birden fazla tanımlanmış atık üretmeleri halinde kodu ile belirtilen atıkları yönetmelikte belirtilen hususlar çerçevesinde bertaraf ettirmek ve bu atıkları Çevre Şehircilik Bakanlığına ait beyansisteminde online olarak beyan etmekle yükümlüdür.
4.Tehlikesiz Atık Beyanları
17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği  kapsamında Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesine sahip tesisler Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında kütle denge bildirimini yapmakla yükümlüdürler.
5.Toprak Kirliliği Beyanları
İşletmenizin Faaliyeti 08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik  Ek-2 Tablo 2 deki faaliyet konularından birinde faaliyet gösterilmesi durumunda Kirlenmiş Sahalar Ön Bilgi Formunun doldurulması yükümlülüğü mevcuttur.
6.Seveso (BEKRA) Bildirimleri, BKÖP/Güvenlik Raporlarının Hazırlanması
Seveso, kuzeybatı İtalya’da Milano’ya 20 km uzaklıkta küçük bir kasabadır. Kentin hemen yanı başındaki ICMESA Chemical Company’ye ait fabrikada 10 Temmuz 1976 günü triklorofenol (TCP) üretimi yapan bir reaktördeki patlama sonucu beyaz bir gaz bulutu çevreye yayılmıştır. Bu zehirli gaz, bu güne kadar bilinen en zehirli gazlardan dioksindir. Kasabada kısa bir süre içinde hayvan ölümleri görülmeye başlanmış, patlamadan 5 gün geçtikten sonra da hastaneye başvurular başlamıştır. Yapılan kontroller sonunda kasabada geniş bir bölgenin tamamen kirlendiği anlaşılmış ve 100 kadar ev tamamen boşaltılmıştır.
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
1976 Yılında İtalya’nın Seveso kasabasında gerçekleşen bu kaza sonrasında, endüstriyel kazaların oluşmasının engellenmesi ve gerekli önlemlerin alınması adına hazırlanmış olan Seveso Direktifi (82/501/EEC) kabul edilmiştir. 9 Aralık 1996’da ise 96/82/EC sayılı “Tehlikeli Maddeleri İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Direktif (Seveso-II Direktifi)” yayımlanmıştır. Seveso-II Direktifinin ülkemiz mevzuatına uyumlaştıran “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Büyük Endüstriyel Kaza
Büyük Endüstriyel Kaza, herhangi bir kuruluşun işletilmesi esnasında, kontrolsüz gelişmelerden kaynaklanan ve kuruluş içinde veya dışında çevre ve insan sağlığı için anında veya daha sonra ciddi tehlikeye yol açabilen bir veya birden fazla tehlikeli maddenin sebep olduğu büyük bir emisyon, yangın veya patlama olayını ifade etmektedir.
Seveso (BEKRA) Bildirimi
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Ekinde yer alan Tehlikeli Kimyasal Maddeleri bulunduran kuruluşların, bulundurdukları maddeler ile miktarlarını yönetmelik gereği Çevre Şehircilik Bakanlığının Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması (BEKRA) beyan sistemine girmeleri gerekmektedir. Bu beyan Seveso (BEKRA) Bildirimi olarak adlandırılır.
Yapılan bildirim sonrasında işletmeler, sistem tarafından “Alt Seviyeli Kuruluş”, “Üst Seviyeli Kuruluş” veya “Kapsam Dışı” olarak sınıflandırılır.
Beyan dahilinde tesisinizin Büyük Kaza Önleme Politikası (BKÖP), Güvenlik Raporu, Acil Durum Planı hazırlanması gibi yükümlülükleri ortaya çıkabilecektir.

GSM RUHSATLANDIRMA ÇALIŞMALARI

Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir.
Gayrı sıhhi müesseseler sektörüne göre faaliyet konusu, kirletici kaynaklar veya kurulu motor gücüne bağlı olarak sınıflandırılır.
Birinci sınıf gayrı sıhhi müesseseler: Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulması gereken işyerleridir.
İkinci sınıf gayrı sıhhi müesseseler: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerleridir.
Üçüncü sınıf gayrı sıhhi müesseseler: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhi nezarete tabii tutulması gereken işyerleridir.
Hangi Durumda Tesis Kapatılır:
 1. Ruhsatsız olarak faaliyete geçilmesi durumunda
 2. Mevcut onaylı plan ve projelere aykırı olarak ve yetkili makamın bilgisi dışında tesislerinde değişiklik ve ilave yapılması durumunda
 3. Müesseselerin çevreye olan zararlarını mümkün olduğu kadar azaltabilmek için 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen hükümleri uygulamak, arıtma tesislerini yapmak ve tekniğine uygun olarak çalıştırmak zorundadırlar. (Ayrıntılı Bilgi için Çevre Danışmanlık Hizmetlerimiz)
Hangi Durumda Ruhsat Geçersizdir?
 1. Gayrisıhhî müesseselerin sahibinin değişmesi durumunda, dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni malik adına ruhsat düzenlenir.
 2. Gayrisıhhî müesseselerde işletmenin faaliyet alanının değişmesi durumunda yeniden ruhsat alınması zorunludur.
 3. Gayrisıhhî müesseselerin yeniden sınıflandırılması veya tesiste yapılan bir değişiklik neticesinde bir alt sınıfa geçen tesislerin yeniden ruhsat alması gerekmez. Ancak üst sınıfa geçmiş olan tesislerin bir yıl içinde yeni sınıfa açılma ruhsatı alması zorunludur. (Yönetmelik 2005’de yürürlüğe girdiği için bir üst sınıfa geçen tesislerin İBB’den 1. sınıf ruhsatı almış olması gerekmektedir)
Hangi Durumlarda Ruhsat Yenilenir?
 1. Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla işyerinin devredilmesi halinde, yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenir.
 2. İşyerinin başka bir adrese nakledilmesi halinde yeniden ruhsatlandırılması esastır.
 3. İşyerine yeni ortak alınması veya ortaklardan birinin ayrılması durumunda yeni ruhsat düzenlenmez.
 4. Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya numaralarının değişmesi nedeniyle aynı işyeri için yeni ruhsat düzenlenmez. Ruhsatta yer alan bilgiler güncellenir.
 5. İşyeri sahibinin ölümü halinde, yeni ruhsat düzenlenmeksizin kanunî mirasçıları adına eski ruhsatın intibakı yapılır.
 6. Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç üç ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. Bu süre mirasçılar için altı ay olarak uygulanır. Süresi içinde müracaat yapılmadığının yetkili idarelerce tespiti durumunda tespit tarihinden itibaren onbeş günlük süre verilir. Bu süre sonunda ruhsat yenilenmediği veya intibak yaptırılmadığı hallerde ruhsat iptal edilir
 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.
Gayrı Sıhhi Müessese Başvuru Evrakları
1-Gayrı Sıhhi Müessese Başvuru/Beyan Formu
2-Yapı Kullanma İzin Belgesi veya Yapı Ruhsatı
(12.10.2004’ten Önce Yapılan Binalarda İskan Belgesi Yok İse)
3- Kira Kontratı ve Tapu Fotokopisi (Mülk Sahibi İse Yalnız Tapu)
4- Kat Maliklerinin Muvafakat namesi (Konut Sahasındaki Yerlerden)
5- Nüfus Cüzdanının Önlü Arkalı fotokopisi (Şahıs Firmaları İçin)
6 -Şirketler İçin: Ticaret Sicil Gazetesi –İmza Sirküleri
7- Vergi Levhası fotokopisi,
8- İşyeri İzin Harcı ve Çevre Temizlik Vergisi makbuz fotokopileri
(İşletme Müdürlüğünden)
9- Şahıslardan 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
10- Gıda üretim yeri ve depolarında;
Çalışanların Sağlık Muayene Cüzdan fotokopileri
11-3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Kapsamındaki (Şahıs Firmalarından )
Ustalık Belgesi Yoksa. Ustalık Belgesi Olan Şahısla Noterden Mesul
Müdürlük Sözleşmesi
12-Esnaf Sanatkârlardan  (Şahıs Firmaları İçin ):
a)  Sicil Tasdiknamesi
b)  Oda Kayıt Belgesi
13-Sanayiden sayılan işyerlerinde 50 kişi ve üzeri çalışanı olanlar için
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan İşletme Belgesi
14-Alınması Gereken Tedbirler. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili mevzuatta
öngörülen tedbirlerin alınmış olması, Karayolu kenarındaki işyeri için
karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış olması, Engellilerin işyerine
giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması
15-İtfaiye Raporu
17-Buhar Kazanı, Buhar Jeneratörü vb. basınçlı kaplar için muayene raporu

ARITMA SİSTEMLERİ

 • Evsel-Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Proje, Taahhüt ve Teknik Destek
 • İçme Suyu Arıtma Tesisi Proje, Taahhüt ve Teknik Destek
 • Paket Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri
 • Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebekeleri Proje ve Taahhüt
 • Atık Bertaraf Koordinasyon Çalışmaları

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ

 • Emisyon ölçümleri laboratuvar personeli tarafından firmada bulunan emisyon kaynaklarında ölçüm gerekliliğine göre bacagazı, toz veya VOC ölçümleri olarak gerçekleştirilir.
 •  Bacagazı ölçümleri laboratuvarımızda bulunan baca gazı analiz cihazları ile yerinde tespit edilir. Bu cihaz taşınabilir özel bir bilgisayar olup, kalibrasyonu bellekte otomatik olarak yapılmaktadır. Cihaz bir numune alma probu, toz ve nem tutan iki özel filtre , ayrı ölçüm sensörleri, Termokupl (NiCr-Ni), bilgisayar kutusu ve ekranından oluşmaktadır. Ölçüm sonuçları hemen yazıcıdan alınabilmektedir.
 •  Toz Ölçümleri iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. Laboratuvar şartlarında koşullandırılmış filtreler tartılıp değerleri kayıt altına alınır. Kullanmış olduğumuz toz örnekleme cihazları ile filtreler emisyon kaynağına tutulur ve cihazın çekiş yapması ile belli bir hacimde gazı içine çekerek toz parçacıklarının filtreye tutulması sağlanır. Daha önce koşullandırıldığı değerlere tekrar gelmesi sağlanan filtreler ikinci kere tartılarak ilk tartımdaki değerle kıyaslanarak emisyon kaynağının yaydığı toz miktarı ölçülmüş olur.
 •  VOC ölçümlerinin ölçüm mantığı da hemen hemen toz ölçümleri ile aynıdır. Toz ölçümlerinden farklı olarak VOC ölçümlerinde filtre yerine sorbent tüpler kullanılır. Bacadan çekiş işlemi için sorbent tüplere uygun olarak üretilmiş DDS cihazı kullanılmaktadır. Bu sorbent tüplere bacadan yapılan çekişle organik bileşiklerin tutulması sağlanır. Sorbent tüpler daha sonra analizi yapılmak üzere ilgili laboratuvarlara gönderilerek GC (gaz kromatografi) cihazı ile analizi yaptırılır. Bu analizden gelen değerler raporlarımızda kullanılır.
hissedilebilir yüzey kır düğünleri ingilizce kursları izmir malatya araç kiralama elazığ oto kiralama baca filtresi